தேசம் எங்கள் தாய்மாடி

.வெட்டு ஒன்றென்று

தமிழீழ மண்ணின்

தன்னந்தனியாய்

இருளது அகற்றி

வாடா என்னுயிர் தோழனே

செங்கால் நாரைகளே

கொட்டி வருமாம்

வளங்களை இழந்தம்

தாயின் கருப்பையில்

தேசம் எங்கள் தாய்மடி

அறிமுக உரை தளபதி