இலட்சிய நெருப்பு

. சிரிப்பு முகத்தை

.அண்ணா தமிழ்

.விடுதலை வேள்வியில்

.சோகம் என்றால்

.அரசியல்

எப்போதும் சிரித்திடும்

புன்னகை

சமநிலை கொண்ட

தலைவன் இதயத்தில்

அழுது அழுது விழிகள்

இன்று காலை

அண்ணா அண்ணா

நித்திய புன்னகை அழகன்

முன்னுரை