இது பிரபாகரன் காலம்

.பாரடா பார் விடுதலை

புலவர்கள் பென்னை

தம்பி இருக்கிறான்

எதிரியின் கனவில்

ஒன்றே தலைமை என்றே

பிரபாகரன் யார் தெரியுமா

பிரபாகரன் யார் தெரியுமா

நேற்று ஒரு கரிகாலன்

எங்கள் மண் மட்டுமா

பிரபாகரன் தந்த