வானம் தொடும் தூரம்

.எழு எழு எழு

.வெண்ணிற மேகங்கள்

பெண்ணென

வானிலே வரும்

தாய்க்கு நிகர்

அடம்பன் கொடியும்

எத்தனை பேர்

காலமுன்னை

கத்தியால்

நெற்றெங்கள் முற்றத்து

அறிமுக உரை