வெஞ்சமரின் வரிகள்

.பின் உரை

வெல்லும் தலைவன்

கல்லறைகள்

இருளின் திசைகள்

கோப்பாய் வெளிக்காட்டில்

தோளில் சுமைகளில்

மின்னல் இடி மழை

தென்றல் தீயாய் மாறும்

காவலரன் மீது காவல்

மாலதி என்னும்

முன் உரை