வெல்வது உறுதி

.பின் உரை

.ஏ தேசமே

ஏ சதிகார சிங்களனே

அன்புள்ள

நீயாரடி

பூவரசம்

வானத்திலிருந்து

தமிழா தமிழா

விழி சோர்ந்து

வாடா வாடா

போரில் சில பேர்

முன் உரை