கரும்புலிகள்

.சாகத் துணிந்திடுவர் கூட்டம்

.கண்ணே கண்ணே கதை

.கரும்புலியென்ற பெயர்

.போடா தமிழா போடா

ஓர் இரண்டு பேருக்குள்ளே

தலைகள் குனியும் நிலையில்

எம்மை நினைத்து யாரும்

வாய்விட்டு பேர் சொல்லி

எதிரியின் குருதியில் குளிப்போம்

இங்கு வந்து பிறந்த பின்பே

ஊரறியாமலே உண்மைகள்

போரம்மா உனையன்று

தாயக மண்ணின் காற்றே