வெல்லும் வரை செல்வோம்

.பின் உரை

.எல்லை யாவும்

காற்றில் எறிவரும்

வட்டமெடி

நீண்டவானக்

கோடிப்பூக்களுடன்

வீரம்

ஒருமாலை

காற்றுக்கும்

மேகம்

சுட்டும் விரலால்

முன் உரை