தமிழர் தாகம்

.வெற்றிகள் குவித்திடும்

.தமிழா தமிழா

அச்சம் இல்லை

வேல் எடுத்து வில்

தலைவரின் ஆணைகிடை

நேற்று வாழ்ந்த

தமிழீழ மண்ணில்

மங்கள நாதஸ்வரம்

சிங்களப் படை

பாரிசில் வாழும்

ஓட்டுடா தம்பி வண்டியை ஓட்டு