எப்போது வருவீர்கள்

செந்தமிழ் ஈழத்தன்

பிரபாகரன் எங்கள்

பொங்கி எழுந்து

நாடு கடந்து

கரும்புலி வீரர்

ஈழமண்ணில் சுறாவளி

குப்பியோடு வாழும்

எப்போது வருவீர்கள்