பசுந்தேசம்

.பின் உரை

.ஈழநிலத்தில் வளம்

.எதிர்காலம் உன்கையில்

தாய்த்தமிழ் மண்ணுக்கு

தன்னிறைவுள்ள தமிழீழம்

வேண்டும் வேண்டும்

எங்கே தனிமை

ஈழத்தின் உழைப்பாளி

சுற்றிவரக்கடலே எங்கள்

தன்னினம் வாழவே

நாளும் எங்கள்

தன்னினம் வாழவே

ுன்னுரை