தியாகத்தின் மூச்சு

தமிழீழத்தில் புலிக்கொடி

எடு எடு ஆயுதம் எடு

விடியலைக் காண விழிழுடி

சூழுகின்ற பகையை வென்றே

லட்சியங்கள் சுமந்து சுமந்து

தமிழீழ வானத்தில் ஒளி

கார்த்திகை பூ எடுத்து வாட