அலை பாடும் பரணி

. பின்னறிமுகம்

.உயிரில்

கொடிகட்டி பறக்குது

காற்றடிக்கும் திசை

அலையடிக்கிற

அந்திநேர

எட்டுத்திசைகளும்

கடற்புலிகள்

அம்மா கடல்

தந்தனா பாடலாம்

அறிமுக உரை