களத்தில் கேட்கும் கானங்கள்

தென்னங்கீற்றில் தென்றல்

ஏழு கடல்களும் பாடட்டும்

நடடா ராசா மயிலை

கண்மனியே நீ உறங்கு

பொங்கிடும் கடற்கரை

காகங்களே காகங்களே

அடைக்கலம் தந்த வீட்டு

வீசும் காற்றே தூது

காற்றும் ஒரு கனம்

முன் உரை