தேசத்தின் குரல்

.பத்தரை மாற்று

.பாலா அண்ணன்

வாழ்நாளெல்லாம்

எங்கள் நிலமெல்லாம்

செயல் அண்ணா

எங்கே சென்றீர்

தேசத்தின் குரலே

இராஜபறைவை சிறகை

ஓய்ந்து போனதே என்

நித்திய வாழ்வில்

அறிமுக உரை