தேசத்தின் புயல்கள்

.பிரிந்துவிட்ட தோழியரை

கலையழகன் மதிநிலவன்

கோவிந்தன் தொண்டன்

தம்பி நிதனோடு தங்கை யாழினி

சூரியன் யாருக்கும் சேவகம் செய்து

கரிகாலன் வளர்கின்ற கண்மணிகள்

திருமலையில் பகையிருந்த

திரு உடலில் வெடிசுமந்து

இதயம் முழுதும் தலைவன்

பாட்டுக்குள் கரும்புலி

முன் உரை