ஈழம் மலர்கின்ற நேரம்

.காற்றினை அழித்திட முடியுமா

கார்மழை மேகங்கள்

வரம் கேட்கின்றேன்

பிரபாகரன் எங்கள் தலைவன்

பூபதி தாய் அவள்

ஈழம் மலர்கின்ற நேரம்

வார்த்தையை தேடுகின்றேன்

நல்லையில் அருள்

வெற்றிகள் குவி

முடிவேந்தர் மடி