அடிக்கற்கள்

.எழுச்சியும் வீரமும்

.எழுச்சியு ம் வீரமும்

ரத்ததில் சரிதங்கள்

எத்தனை எத்தனை

ஓரடி மண்ணால்

ஓரடி மண்ணால்

உங்களை எங்கள்

உங்களது கண்முன்னே

மண்மீட்புப் போரிலே

பாரெங்கும்

ஓரடி மண்ணால்

முன் உரை