புலிகள் ஓய்வதில்லை

.இன்னும் ஐந்து மணித்துளி

கஜன் கையில் இருந்தது

விடுதலைப் புலிப்படை

நஞ்சு கழுத்தினிலே

பாட்டி முத்தம்மா

பாரிஸெ நகரின் வீதியிலே

பிரபாகரன் ஒரு

செல்லப்பா கொஞ்சம்

நீங்க வேறு நாடய்யா

அன்னை தமிழீழ மண்ணே