பாசறைப் பாடல்கள்

.அலைசாயும் ஒலியில் சேர்ந்ததோ

மண்ணாய் போகும் உடலே

உலகிலே எத்தனை மனிதர்கள்

பரனி பாடுவோம் பரணி படுவோம்

புதுவீரர் புலிவீரர் உருவாகின்றார்

வீரன் மண்ணில் பதையும்போது

வந்தது இந்திய ரானுவம்

இந்திய அரசே உன் படையை

மேகங்கள் இங்கு வாருங்கள்

நல்லூரின் வீதியில் நடந்தது