நெருப்பலைகள்

.சிரிப்பு சிரிப்பா

.அள்ளிக் கொடுங்க

.தாய் மன்னே

நாங்கள் கரைதேடும்

எங்கள் தமிழீழ

அடிமையாகத்

மாங்கிளியும்

தமிழன் தாய்

சொல்லில் அடங்காத

ஓடுதய்யா தமிழீழ

பண்டைத்தமிழனை

உலகத் தமிழினமே