கடற்கரும்புலிகள் 8

.கு. வீரா உரை

விடுதலை மகுடம்

நடுக்கடலில்

நீலக்கடலே

ஈழதேசமே

தூக்குமரத்து

வெடியோசை

கட்டுமரம் மேலே

கண்கண்ட

எங்கள் கடல்

உரை