ஆனையிறவு

. உரை

சின்னஞ் சிறு ஊரு

ஆழக்கடல் ஏறி வரும்

ஆனந்தப் பூங்காற்று

தாயின் மனிக்கொடி வானில்

ஆனையிறவுக்கு சேலைகள்

இனிவரும் இனிவரும்

ஈடுவைத்து ஈடுவைத்து

நித்திரையா தமிழா நீ

சந்தோச மேகங்கள்

பாடகர்கள்