என் தம்பி வருவான்

.எழுந்திடு தமிழா

.முள்ளி வாக்கால்

.முட்கம்பி வேலி

அன்னைத்தமிழ் பூமி

பிறந்த மண்ணில்

கடலே கடலே

விழுவதெல்லாம்

ராஜப௸சே

முள்ளிவாய்க்கால்

புத்தனும் காந்தியும்

ஒருவனைக் கொன்றால்

என் தம்பி வருவான்