தமிழீழ மொட்டுக்கள்

. முல்லைக்கொடியின் மொட்டுக்கள்

வேல்துளைத்த நெஞ்சுகள்

கந்தகத்தைச் சுமந்த கரம்

எங்கள் இயக்கை வெல்லும்

கருனைத்தேவன்

ஊர் பேரைச்சொல்வா

உறவைத்தேடி அளகுக்கிளிகள்

வண்ண வண்ண பூச்சிகளே

சிறகுமுளைத்து...

குருவிக்கூடு...