அண்ணைத்தமிழ்

.ஆத்தா பால்வாசம்(பெண்)

.ஆத்தா பால்வாசம்(ஆண்)

.ஆட்காட்டி

.எங்கிருந்தாலும்(பெண்)

.நான்டா-சடுகடு

எங்கிருந்தாலும்(ஆண்)

என்னான்ற

ஒரு கிளியாம்

கடலும் கைக்கள் தட்டி

வன்னி வன்னி

முட்டி முட்டி

கட்டுக்குள்

தாலாட்டு

வணக்கப் பாடல்