தாய்நிலத்து வேலி

.பாடல் ஆயிரம் நிலவுக்கள் அல்ல என் அன்னை

.பாடல் மாமலையொன்று மண்ணில்லேயின்று

பாடல் சந்தனத்தினோடு பன்னீர்

.பாடல் ராஐ கோபுரம் எங்கள் தலைவன்

.பாடல் சொல்லி சொல்லி நாங்கள்

பாடல் மண்ணில் புதையும் விதையே

.பாடல் வெற்றிக் கொடி கையில் எடு

.பாடல் பச்சை வயலே பனங்கடல் வெளியே

.பாடல் நிலத்தை நிறத்து யாரும் விலைகள்

.பாடல் அச்சமில்லை _

.பாடல் உயிர்மின்னல் கீறும் ஒரு ஓவியம்