சந்தனப் பேழை

.விண் மீதிலே ஒளி

.ஓ,,,, வீரனே எங்கள்

.மாவீரர் புகழ் பாடுவோம்

மாவீரர் யாரோ என்றால்

களம் காண விரைகின்ற

மானம் ஒன்றே வாழ்வென

கல்லறையில் விளக்கேற்றி

வெண்ணிலவே வா

கண்மூடித் தூங்கும் எந்தன்

கல்லறைக்குள்ளே இருந்து

விழியூறி நதியாகி விழுந்தோடும்

மேகம் வந்து கீழிறங்கி