மாவீர மொழிகள்

.பொங்கு தமிழாக

சலங்கைகளால்

பூக்கள் வணங்கிடும்

மனதில் மனதில்

ஆழக்கடல் மடியே

எப்ப மாமா

அழகான கோவில்

வணக்கம் சொல்லி

விழிகளில் தீ எழும்

அகவணக்கம்