கடற்கரும்புலிகள் 7

முன்னுரை

நெஞ்சம் முழுவதும்

கடலின் அலையே

தீயாலே கடலிலே

ஈரம் வழிகிறது

காற்றையும் நீரையும்

கடலில் தவளும்

கடலின் மடியில்

ஒரு போதும் பகை

கலையில் கதிரவன்

கடல் மடியில் உதித்த

வாயில் நிலாக்காட்டி

பின்னுரை