மாவீரகானம்

முகவுரை..

மாவீரர் புகழ்..

நெஞ்சமெல்லாம்..

காலதேவன்...

போரில் பகை..

நின்றாடும் புலியே..

எங்கும் தமிழ்..

சோலைச் செல்வங்...

இனிதுயரம்..

புலிகள் போகும்..

நெஞ்சில் எழும்..

எங்கள் தமிழ்..

சோலைக் குயில்..

தென்றல் காற்றே..

செந்தமிழீழம்..