புலி நகம் கீறும் வரைபடம்

முகவுரை..

கல்லறைகள் விழிதிறக்கும்..

விடுதலைக்கு உரமானோர்..

வண்ணிக்ட்டினிலே..

ஒரு மணிக்கையில்...

வானமென்னனடா..

காற்றின் காலடி..

அண்ணன் வருவாரு..

அழதே அம்மா..

என்னும் சில நாள்..

பிரபாகரன் சொன்னா