மண்ணுறங்கும் மாவீரம்

மண்ணில் கொண்ட

கல்லறை மேனியர்

காரத்திகை பூவே

எனது நன்பனே

கண்ணீரில் முழ்குதம்மா

அன்னை தேசமே

மாரிமழை

மாவீரர் தந்த தடம்

மஞ்சளை அரைத்து

மரணம் தானே