தேசம் மறவோம்

முகவுரை

தேசம் மறவோமே

3.மாவீரரே -இசை.சாரு,கனி.lite

நீ இல்லை இல்லை

விடுதலையின் பாதையிலே

எழும் எங்கள் தேசத்தின்

போகிறாள் போகிறாள்

காலம் காலம்

வேறு வேறு பாதை இல்லை