போர்ப்பறை

முன்னுரை

அடிபனிந்து வாழ்வதா

ஆண்டாண்டுகாலமதாய்

தங்கையரே தம்பியரே

என்னடா இளைஞனே

குக்குக்கூ குயிலக்கா

எல்லோருக்கும் இந்த

என் அன்னை பூமியே

பூமிக்கொரு,,,,

இறுதிகால மனஉறுதி

எங்கள் அண்ணன்