சுதந்திர வாசல்

தமிழ் வானின்

உயிரள்ளித் தந்தோரை

தோழா தோழா

அழகான தருநாடே

தத்துவ ஒளியே

வெடியோசை கேட்காத

கிட்டு காலத்தின்

தாயே தமிழீழ

அவலமும் அழிவும்