கூவுகுயில்

முகவுரை

வீரத்தின் விளை

ஈழம் எங்கள் தாயகம்

கருப்பையில் வளந்துவரும்

தமிழ் அன்னை துயர்

மறவர் நாங்கள்

புலிகளின் தாகம்

படையனி நகரும்

கடலினில் எதிரி

துயரப்புதர் முற்கள்

தாயே நீயும் ஒரு மகனை