வங்கத்திலே ஒரு நாள்

முகவுரை

வங்கத்திலே எங்கள் தங்கத்

வல்வை மண்ணில்

நீலக்கடல் மீதினிலே

வங்கக்கடலில் எங்கள்

வருவாய் வருவாய்....

தாயகம் காத்திட்ட

ஆடும் அலை ஏறி வந்தது

வண்ணநிலவில் வந்தது

கடல்தன்னில் அலைமீதில்

தென்றல் தவந்துவரும்