கடலின் மடியில்

அறிமுக உரை

தளராத துணிவோடு

உறவுதேடும் நினைவோடு

நெஞ்சிலே ரத்தம்

வான் வெளியில் வந்த

எங்கே எங்கே

சங்கு முழங்கடா தமிழா

பூவிழி தீ சுமந்தாடட்டும்

கிழக்கு வானம் சிவக்கும்

மழை மேகம் துளியாகிப்

அப்புகாமி பெற்றடுத்த