தேசக் காற்று

பாரடா தமிழா

தன்னை அழித்து

செம்மணிப் புதை

மானங் காத்திட

தமிழா தமிழா

சொந்த நிலத்தில்

கறுப்புப் யூலையை

தேசக் காற்று

உலகப்படத்தில்