வரலாறு தந்த வல்லமை

முகவுரை

விடுதலைப் பறவை

அதிசயமான ஒரு வீரம்

கார்த்திகையில் இந்த

வெல்லும் படையிது

வலிய புலியாய் கதை

துரிகை வரைந்த

உயிர் தந்த விதை

புயலுக்கு வேகம்

அறிமுக உரை