தேசத்தின் புயல்கள் பாகம் 03

முகவுரை

வெளுத்த வாணம் கறுக்கும்

கரும்புலியாய் பிறப்பெடுத்த

வைரவரிகள் கொண்டு

நிலம்மீதில் வெடியாகி

தாய்நிலம் மீதினில்

அடி அடி அடியென

ஈழநாதம் பேப்பரிலே

உயிரைத் தீயில்

ஆதித்தன் கரும்புலி வீணை

இன்னும் இன்னும் கரும்புலி

பின்னுரை