சமர்க்கள நாயகன்

வீர வணக்கம்

போர்களமே வாழ்வான

கரிகாலன் வகுப்பறை

வெண்ணிற மேனியவன்

விழியின் ஒரம் நீரும்

வெற்றி முழக்கம்

தானைந் தளபதியே

சண்டைகளின் நாயகன்