தாயகத்தாய்

முன்உரை

தாயவளே உன்னைப்

குருந்தைமரம் மலர்

மரியாதைக்குரிய எங்கள்

தனியொருத்தியாக

புனிதமான தியகத்தின்

பூபதியம்மா நீ எங்கள்

ஈழத்துத் தமிழினம் அடிமையா

ஈழத்திருமகள்.....

அன்னை பூபதி அணையத்தீபம்

எங்கள் நாட்டுத் தமிழர்களே

பின் உரை