புதிதாய்ப் பிறக்கின்றோம்

அறிமுக உரை

வெள்ளடியன் சாவல்

விடியும் புயலும்

இசைத்தேவன் பாடும்

நெஞ்சிலே மூழும்

தென்றல் காதோரம்

விடியாத இரவு

புத்தம்புது காலை

பாயும்புலி

எத்தனை காலம்

வாடா வாடா

பின் உரை