இசை பாடும் திரிகோணம்

இடிமின்னலோடு புயல்

கடலில் அலைவந்து

ஆலமரக் கிளையிலிங்கே

பச்சை மலைகள் முத்து

அழகான திருநாட்டில்

கங்கை நதியோடும் எங்கள்

தலைநகர் மீட்க தலைவனின்

மானத் தமிழினத்தின்

கோணமாலை எங்களது

ஒரு நாள் விடியும் இருளும்

திருமலை நகரில் எரிமலை

விழியில் சொரியும் அருவிகள்