புதியதோர் புறம்

எந்தையர் ஆண்டதில்

எம் மண்ணில் எதிரிகள்

சிங்களம் எங்களைக் கொன்று

தூக்மேட தமிழா துக்கம்

தம்பிகளே அன்புத் தங்கைகளே

வீட்டுக்கொரு மைந்தனே

உன் தம்பி போனானடா

வேங்கையாகப் போகும்

கண்ணீரில் காவியங்கள்

கரும்புலி என்றொரு

சாகத் துணிந்தவர் கூட்டம்