வலிகளின் மொழி

முகவுரை

உலகமெல்லாம்

அழகான தோரணை

மழை துவும் மேகம்

ஊரைவிட்டு உலகத்தில்

செக்கச் சிவந்த வானம்

ஈழ மண்ணில்

உலகமே ஒரு கணம்

ஒட்டு மொத்த்த்தில்

ஆண்டுகள் கடந்தாலும்

அங்கங்கள் இழந்து