தேசத்தின் புயல்கள் பாகம் 02

உரை

விண்மீன்கள் பகலில்

ஒரு கூட்டு கிளியாகா

வீரத்திரன் தாயகம்

நெஞ்சம் எண்ணி

உப்பளக் காற்றே

சின்னப் பூவே சின்னப்

தென்றல் காற்றாய்

வன்னிக் காட்டில்

கண்டிவீதியில் காதோரம்

உலகே உன் கண்ணில்