அணையுமா ஆனந்தபுரம் நெருப்பு

முன் உரை

இனியும் இனியும் போர்

இன்றே விடுதலை இன்றே

உலகே உன்கண்ணில்

வன்னிப்படை தலைவன்

வன்னியிலே வாழ்ந்த எங்கள்

அழைத்தான் எங்கள்

மரணம் என்ன புதுசா

புலிமகள் தமிழ்ச்செல்வி

மாவீரன் நாகேஸ்

எறிகணை படையின்

உலகே உன் கண்ணில்